Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOECRATES

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA SPOSÓB FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO POD NAZWĄ SHOECRATES ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM INTERNETOWYM SHOECRATES.COM ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z NIEGO. REGULAMIN OKREŚLA PRAWA I OBOWIĄZKI ZAREJESTROWANYCH KLIENTÓW SKLEPU, A TAKŻE PRAWA, OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA JAKO PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO I PROWADZĄCEGO SKLEP.

KAŻDY POTENCJALNY KLIENT Z CHWILĄ REJESTRACJI ZOBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I MOŻE PODEJMOWAĆ DALSZE CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM WYRAŻENIU ZGODY I AKCEPTACJI WSZYSTKICH JEGO POSTANOWIEŃ.

WŁAŚCICIELEM SKLEPU INTERNETOWEGO SHOECRATES JEST JACEK JAKLEWICZ INVESTMENTS Z SIEDZIBĄ W KIELCACH, PRZY UL. DUŻEJ 17/3; NIP 6572822717.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU (ZWANEGO DALEJ „REGULAMINEM”) DOTYCZĄ WSZYSTKICH ZAWIERANYCH Z SHOECRATES UMÓW SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARU POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY SHOECRATES.COM (ZWANY DALEJ „SKLEPEM”), NIEZALEŻNIE OD ZASTOSOWANEGO W DANYM PRZYPADKU ŚRODKA POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ, SŁUŻĄCEGO DO KONTAKTU LUB ZAWIERANIA UMÓW POMIĘDZY KONSUMENTAMI A PRZEDSIĘBIORSTWAMI BEZ FIZYCZNEJ OBECNOŚCI STRON UMOWY.
REGULAMIN SKIEROWANY JEST DO WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH I NIEZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU (ZWANYCH DALEJ „KLIENTAMI”) ORAZ OKREŚLA ZASADY DOKONYWANIA REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z KONTA SKLEPU, ZASADY DOKONYWANIA ELEKTRONICZNEJ REZERWACJI PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W OFERCIE SKLEPU, SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE ORAZ ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY.
WARUNKIEM KONIECZNYM DO ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA ZE SKLEPU I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I JEGO AKCEPTACJA.
KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE BEZ KONIECZNOŚCI TRWAŁEGO REJESTROWANIA SWOICH DANYCH W BAZIE SKLEPU POD WARUNKIEM ZAPOZNANIA SIĘ I AKCEPTACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.


II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

SKLEP PROWADZI SPRZEDAŻ TOWARÓW WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET.
SKLEP PRZYJMUJE ZAMÓWIENIA SKŁADANE INTERNETOWO PRZEZ CAŁĄ DOBĘ, WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA . ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE NA STRONIE SHOECRATES.COM.
W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ WYBORU PRODUKTÓW Z DOSTĘPNEJ OFERTY SKLEPU, ROZMIARÓW ORAZ ILOŚCI POPRZEZ „DODANIE” ICH DO KOSZYKA.
WSZYSTKIE CENY PODAWANE SĄ W ZŁOTYCH I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT. CENA PODANA PRZY KAŻDYM TOWARZE JEST WIĄŻĄCA OD CHWILI ZŁOŻENIA PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA (I JEGO POTWIERDZENIA) I NIE ULEGA ZMIANIE NAWET W PRZYPADKU WZROSTU CEN WYROBÓW W SKLEPIE.
DO MOMENTU ZATWIERDZENIA WYBORU ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW PRZYCISKIEM „PRZEJDŹ DO KASY”, KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN I MODYFIKACJI PRODUKTÓW W ZAMÓWIENIU.
PO ZATWIERDZENIU ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA SWOICH DANYCH TELEADRESOWYCH (DOTYCZY KLIENTÓW NIEZAREJESTROWANYCH), METODY DOSTAWY ORAZ SPOSOBU PŁATNOŚCI.
DO ZAMÓWIENIA MOGĄ ZOSTAĆ DOLICZONE KOSZTY PRZESYŁKI, KTÓRE ZOSTAJĄ OKREŚLONE W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.
WYSŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA (ZATWIERDZENIE PRZYCISKIEM „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”) STANOWI OFERTĘ KLIENTA DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, ZGODNIE Z TREŚCIĄ REGULAMINU. W PRZYPADKU KLIENTÓW NIEZAREJESTROWANYCH DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA KONIECZNE JEST UPRZEDNIE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU ORAZ JEGO AKCEPTACJA.
SKLEP AKCEPTUJE NASTĘPUJĄCE FORMY PŁATNOŚCI: PRZELEW BANKOWY, PŁATNOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW PŁATNOŚCI PAYU ORAZ PAYPAL.
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA KLIENT OTRZYMUJE E-MAILEM INFORMACJĘ O JEGO PRZYJĘCIU, CO STANOWI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.
W PRZYPADKU PŁATNOŚCI W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO, ŚRODKI PIENIĘŻNE MUSZĄ WPŁYNĄĆ NA RACHUNEK BANKOWY SKLEPU W CIĄGU 5 DNI OD DNIA POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA, W PRZECIWNYM WYPADKU ZAMÓWIENIE ZOSTAJE ANULOWANE. O ANULOWANIU ZAMÓWIENIA KLIENT ZOSTANIE POINFORMOWANY DROGĄ E-MAILOWĄ.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA ROZPOCZYNA SIĘ W NASTĘPNYM DNIU PRACUJĄCYM OD ZAKSIĘGOWANIA NA RACHUNKU BANKOWYM SKLEPU WPŁATY DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIA LUB W NASTĘPNYM DNIU PRACUJĄCYM PO POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW PŁATNOŚCI PAYU LUB PAYPAL.
SKLEP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODMOWY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ WZBUDZAJĄCYCH WĄTPLIWOŚCI, TZN. W KTÓRYCH BRAKUJE NUMERU TELEFONU LUB ADRESU E-MAIL. SĄ ONE NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE ZAWARTE W FORMULARZU POWINNY BYĆ ZGODNE Z PRAWDĄ, AKTUALNE ORAZ DOKŁADNE. SKLEP ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODMOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W PRZYPADKU GDY PODANE DANE SĄ TEGO RODZAJU, ŻE OCENIAJĄC SPRAWĘ ROZSĄDNIE MOŻNA W SPOSÓB UZASADNIONY PRZYJĄĆ, ŻE DANE SĄ NIEPRAWDZIWE LUB ZOSTAŁY PODANE DLA ŻARTU, JAK RÓWNIEŻ W PRZYPADKU, GDY PODANE DANE SĄ NA TYLE NIEDOKŁADNE, ŻE UNIEMOŻLIWIAJĄ REALIZACJE ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄ, PRAWIDŁOWE DORĘCZENIE PRZESYŁKI. PRZED ODMOWĄ REALIZACJI SKLEP PODEJMIE PRÓBĘ KONTAKTU Z KLIENTEM W CELU USTALENIA DANYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIAJĄCYM ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA. W PRZYPADKU WYBORU PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU PAYPAL, SKLEP WYŚLE TOWAR WYŁĄCZNIE NA “POTWIERDZONY ADRES PAYPAL”.

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

DOSTAWA TOWARU ODBYWA SIĘ W WYBRANY PRZEZ KLIENTA I OKREŚLONY W ZAMÓWIENIU SPOSÓB.
SKLEP MA OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA PRZESYŁKI DO KUPUJĄCEGO MAKSYMALNIE DO 30 DNI OD DATY POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA. JEŻELI W TYM TERMINIE SPRZEDAJĄCY NIE DOSTARCZY KLIENTOWI ZAMÓWIENIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAKIE SĄ PRZYCZYNY NIEDOSTARCZENIA PRZESYŁKI NA CZAS, KLIENT MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. W CHWILI OTRZYMANIA OD KLIENTA INFORMACJI O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, SKLEP MA 14 DNI NA ZWROT KWOTY WPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA.
W PRZYPADKU NIEDOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI TOWARÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM KLIENT ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWANY O STANIE ZAMÓWIENIA I PODEJMUJE DECYZJĘ O SPOSOBIE JEGO REALIZACJI (CZĘŚCIOWA REALIZACJA, WYDŁUŻENIE CZASU OCZEKIWANIA, ANULOWANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA).
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA, SKLEP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WSTRZYMANIA JEGO REALIZACJI, A O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KLIENTA.
JEŻELI KLIENT ZDECYDUJE O ANULOWANIU ZAMÓWIENIA, A DOKONAŁ UPRZEDNIO ZAPŁATY, TO AUTOMATYCZNY ZWROT TEJ KWOTY WRAZ Z KOSZTAMI PRZESYŁKI NASTĄPI W TERMINIE DO 14 DNI PO OTRZYMANIU PRZEZ SKLEP WIADOMOŚCI MAILOWEJ, INFORMUJĄCEJ O ANULOWANIU PRZEZ KLIENTA ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA. NATOMIAST W PRZYPADKU DECYZJI KLIENTA ODNOŚNIE CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WPŁACONA UPRZEDNIO KWOTA ZOSTAJE ZALICZONA NA POCZET ZAPŁATY ZA REALIZOWANE W CZĘŚCI ZAMÓWIENIE, A POZOSTAŁA NADWYŻKA ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE ZWRÓCONA W TERMINIE DO 14 DNI PO OTRZYMANIU PRZEZ SKLEP WIADOMOŚCI MAILOWEJ, INFORMUJĄCEJ O CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 


IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. 1997 NR 133 POZ. 883 Z PÓŹN. ZM.) JEST JACEK JAKLEWICZ INVESTMENTS Z SIEDZIBĄ W KIELCACH PRZY UL. DUŻEJ 17/3
PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KLIENTA JEST DOBROWOLNE, ACZKOLWIEK NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ODPOWIEDNIO: REJESTRACJI KONTA, ZAKUPU TOWARU, WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZAMÓWIENIA.
KLIENT MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH PRZEZ SKLEP.
KLIENT MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH, ICH POPRAWIENIA ORAZ ŻĄDANIA USUNIĘCIA.

 


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

SĄDEM WŁAŚCIWYM DLA ROZSTRZYGANIA SPORÓW JEST SĄD MIEJSCOWO WŁAŚCIWY WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.
DO UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW W SKLEPIE STOSUJE SIĘ PRAWO POLSKIE. UMOWA ZAWIERANA JEST W JĘZYKU POLSKIM.
ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 (DZ.U. 1997 NR 133 PO. 833) O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH INFORMUJEMY, ŻE DANE OSOBOWE KLIENTÓW SĄ PRZECHOWYWANE W ZBIORZE DANYCH NASZEJ FIRMY. DANE OSOBOWE ZBIERANE SĄ WYŁĄCZNIE NA NASZE POTRZEBY I PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FIRMY, PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH Z ZACHOWANIEM WYMOGÓW ZABEZPIECZENIA DANYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
ADMINISTRATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH WYPADKACH, M.IN.:
A) W CELU DOSTOSOWANIA ICH DO POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA,
B) W CELU WYELIMINOWANIA EWENTUALNYCH POSTANOWIEŃ, MOGĄCYCH NARUSZAĆ INTERESY KLIENTÓW,
C) W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ LUB ROZSZERZENIEM OFERTY ŚWIADCZONYCH PRZEZ SKLEP USŁUG I TOWARÓW,
D) W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PROFILU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
ZMIANY, O KTÓRYCH MOWA W UST. 4 NIE WIĄŻĄ KLIENTÓW, KTÓRZY ZGŁOSILI ZAMÓWIENIE PRZED WPROWADZENIEM ZMIAN W PONIŻSZYCH WARUNKACH, CHYBA ŻE ZMIANY WYNIKAJĄ Z BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. O KAŻDEJ ZMIANIE REGULAMINU KLIENT ZOSTANIE POWIADOMIONY NA ADRES E-MAILOWY, WSKAZANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.
W PRZYPADKU DOKONANIA ZMIAN W REGULAMINIE, SKLEP POINFORMUJE O TYM NIEZWŁOCZNIE KLIENTÓW POPRZEZ PUBLIKACJĘ JEDNOLITEGO TEKSTU REGULAMINU NA STRONIE SHOECRATES.COM ORAZ POWIADOMIENIE WYSŁANE NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ. KLIENT (DOTYCZY KLIENTÓW ZAREJESTROWANYCH) MUSI ZAAKCEPTOWAĆ ZMIANY JEŻELI CHCE NADAL KORZYSTAĆ Z USŁUG SKLEPU.
REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 25.05.2018.
W RAZIE ZMIANY LUB UNIEWAŻNIENIA, WSKUTEK PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU, KTÓREGOKOLWIEK